INWENTARYZACJE

Inwentaryzacja budowlana to szczegółowe przedstawienie rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Inwentaryzacja budowlana jest zwykle częścią projektu architektoniczno-budowlanego: remontu, przebudowy, nadbudowy, dotyczącego zmian konstrukcyjnych i kubaturowych. Niezbędna jest również w przypadku określenia oceny stanu technicznego budynku (elementów budynku) lub na potrzeby opinii i ekspertyz technicznych.

Inwentaryzacja budowlana w części konstrukcyjno-budowlanej zawierać powinna:

  • opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni,
  • opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,
  • zwymiarowane rzuty części objętych opracowaniem,
  • zwymiarowane i naniesione na rzuty (jeśli są konieczne) – elementy więźby, przewody kominowe i wentylacyjne, instalacje, sposoby odwodnienia i zagospodarowania terenu,
  • przekroje (jeśli są konieczne) z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu),
  • rysunki budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami,
  • dokumentację fotograficzną z naniesionymi na zdjęciach informacjami czego dotyczą i gdzie były wykonane.